ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke activiteit van Flooreer en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Door inschrijving bij Flooreer verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden zoals hieronder staat beschreven.

Artikel 2: INDIVIDUELE & GROEPSTRAJECTEN
1. Een traject is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
2. Indien de deelnemer besluit het traject niet af te ronden is restitutie van (een deel van) de kosten niet mogelijk.
3. De inschrijving geeft recht op deelname aan enkel het geboekte traject. Het is niet mogelijk om over te stappen naar enig ander aanbod van Flooreer.
4. Betalingen moeten ontvangen zijn voor de startdatum van het traject.
5. Gemiste sessies kunnen niet worden ingehaald en geven geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten of compensatie in welke vorm dan ook.
6. De geldigheidsduur van het traject verlengen wegens omstandigheden is niet mogelijk.
7. Enkel in geval van onderstaande situaties kan het traject tussentijds worden opgezegd:
• Bij ernstige en/of langdurige ziekte
• Bij zware blessures
• Bij verhuizing naar een locatie die buiten een straal van 20 km van Zaltbommel ligt.
• In geval van zwangerschap
Flooreer heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting of beëindiging wordt ingewilligd.
8. Flooreer behoudt het recht om het traject te beëindigen zonder restitutie van de kosten wanneer er sprake is van incorrect gedrag of niet voldoen aan de voorwaarden of huisregels.

Artikel 3: ABONNEMENTEN
1. Een abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
2. Een abonnement wordt aangegaan voor een periode van 3 maanden.
3. Een abonnement geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.
4. Indien de deelnemer het lidmaatschap wil beëindigen, geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan via hallo@flooreer.com.
5. Het abonnement geeft uitsluitend recht op deelname aan enkel de geboekte les met bijbehorende dag en tijdstip.
6. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt iedere maand via automatische incasso en geldt steeds voor de daarop volgende maand.
7. Gemiste sessies geven geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten of compensatie in welke vorm dan ook. Het eventueel inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.
8. De geldigheidsduur van het abonnement verlengen wegens omstandigheden is niet mogelijk.
9. Enkel in geval van onderstaande situaties kan het abonnement gedurende de eerste 3 maanden tussentijds worden opgezegd:
• Bij ernstige en/of langdurige ziekte
• Bij zware blessures
• Bij verhuizing naar een locatie die buiten een straal van 20 km van Zaltbommel ligt.
• In geval van zwangerschap
Flooreer heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting of beëindiging wordt ingewilligd.
10. Flooreer behoudt het recht om het abonnement op te zeggen zonder restitutie van
abonnementsgelden van die maand wanneer er sprake is van incorrect gedrag of niet voldoen aan de voorwaarden of huisregels.

Artikel 4: OVERIG AANBOD
1. Voor workshops en sessies buiten het reguliere rooster om geldt dat kosteloos annuleren niet mogelijk is. Wanneer de deelnemer zich opgeeft of inschrijft voor een workshop of sessie ontstaat een betalingsverplichting en wordt de deelnemer geacht deel te nemen. Ook wanneer de deelnemer niet kan deelnemen, blijft deze betalingsverplichting bestaan. Wel is het mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen.

Artikel 5: RISICO & AANSPRAKELIJKHEID
1. Deelname aan activiteiten van Flooreer is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere redenen zijn waarom hij niet in staat zou zijn om deel te nemen aan de activiteiten van Flooreer.
2. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport & yoga risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
3. De deelnemer is verplicht het intakeformulier van Flooreer volledig en naar waarheid in te vullen. Flooreer heeft het recht om de deelnemer te weigeren indien hij op basis van de verkregen informatie van oordeel is dat voor de deelnemer onverantwoord is.
4. Ook indien Flooreer op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de deelnemer aan de activiteiten deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de deelnemer.
5. Elke deelnemer is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent voor start van deelname of bij tussentijdse veranderingen.
6. In het belang van zowel deelnemer als docent dienen instructies van de docent tijdens de activiteiten exact te worden opgevolgd. De deelnemer is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen mogelijkheden en grenzen.
7. Flooreer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
8. Flooreer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
9. De deelnemer is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van Flooreer.

Artikel 6: PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Flooreer heeft het recht om prijzen van activiteiten en abonnementen te wijzigen. Van een prijsverhoging doet Flooreer schriftelijk mededeling aan deelnemers. Een verhoging van de prijs treedt voor de deelnemer niet eerder in werking dan wanneer zij in de gelegenheid is geweest om het abonnement nog op te zeggen voordat de prijsverhoging van kracht werd.
2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe overeengekomen wijze en binnen de door Flooreer vermelde termijn.
3. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, heeft Flooreer het recht om de activiteiten stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.
4. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
5. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de deelnemer.
6. Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft Flooreer het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.
7. Flooreer heeft het recht om facturen uitsluitend per e-mail/in haar mobiele applicatie aan haar beschikbaar te stellen.

Artikel 7: DERDEN
1. Flooreer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.

Artikel 8: ONTBINDING
1. Flooreer behoudt het recht voor om deelname aan haar aanbod te weigeren indien zij dit passend vindt.
2. Indien Flooreer tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 9: PRIVACY
1. Flooreer mag in overeenstemming met de deelnemer tijdens activiteiten visueel materiaal zoals video en foto verzamelen. Dit materiaal mag zonder recht op vergoeding aan de deelnemer worden gebruikt voor onder andere promotie en reclamedoeleinden. Na eenmalige toestemming van de wederpartij is deze geldig tot dit mondeling of schriftelijk weer wordt ingetrokken.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Het is de deelnemer verboden de door Flooreer beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot studiemateriaal, video’s, teksten en opdrachten, te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.

Artikel 11: OPENINGSTIJDEN & VAKANTIES
1. Flooreer behoudt zich het recht voor tijdens (school)vakanties en officiële feestdagen een aangepast rooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie of restitutie van (een deel van) van het lidmaatschapsgeld.
2. Lesvrije dagen en vakanties worden tijdig doorgegeven aan de deelnemer.
3. Flooreer behoudt zich het recht voor activiteiten uit te stellen of af te lassen in verband met een naar het oordeel van Flooreer te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de docent, enig vorm van overmacht of andere door Flooreer te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 12: SLOTBEPALINGEN
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Flooreer. Deze zijn te vinden op Flooreer | Yoga House Rules.
2. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van het privacybeleid van Flooreer. De Privacy Verklaring is te vinden op Flooreer | Privacy verklaring.
3. Flooreer behoudt zich het recht voor om de huisregels, de privacyverklaring en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.