PRIVACYVERKLARING

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan.
Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je op www.flooreer.com. Wij raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Er zijn verschillende manieren waarop Flooreer persoonsgegevens ontvangt.
● Via het aanmeldformulier
● Via de Momoyoga app
● Via de website www.flooreer.com
● Via Mailchimp
● Via eventuele digitale en/of telefonische correspondentie


Flooreer verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Adresgegevens
● E-mailadres
● Geboortedatum
● Geslacht
● Telefoonnummer
● Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@flooreer.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op uw opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door u verstrekte informatie aangaande aspecten van uw gezondheid.

Geautomatiseerde besluitvorming
Flooreer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Flooreer verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
● Voor het registreren bij Flooreer
● Voor het aanmaken van een profiel binnen de Momoyoga omgeving (zie hiervoor ook het privacybeleid van Momoyoga)
● Het verwerken van bestellingen en betalingen
● Verzenden van onze nieuwsbrief via Mailchimp
● U te kunnen mailen/bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● Om goederen en diensten bij u af te leveren
● Flooreer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
● Flooreer verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Flooreer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
● Via e-mail of contactformulier: deze gegevens worden bewaard zolang als naar aard of inhoud van het bericht nodig is voor de volledige behandeling en afhandeling ervan.
● Via intakeformulier: uiterlijk 13 maanden na het beëindigen van de klantrelatie, zullen je persoonsgegevens worden verwijderd.
● Via Momoyoga: uiterlijk 13 maanden nadat jij je uitschrijft voor mijn lessen of diensten, zullen je persoonsgegevens uit Momoyoga worden verwijderd.
● Via Mollie: Flooreer is verplicht te voldoen aan de Algemene wet inzake Rijksbelastingen, en derhalve gegevens omtrent betalingen in ieder geval 7 jaar te bewaren. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.
● Via Mailchimp: de gegevens in Mailchimp worden alleen verwijderd wanneer die toestemming door jou zelf wordt ingetrokken.

Delen met anderen
Flooreer verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flooreer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met:
● Momoyoga: verzorgt het registreren van jouw yogales en abonnement/dienst.
● Mollie payments: verzorgt betaling in de online winkel van Flooreer
● Jouwweb: verzorgt de hosting van onze website en de gegevens die daarmee worden verwerkt.
● Mailchimp: verzorgt de nieuwsbrieven

In kaart brengen websitebezoek
Flooreer gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Flooreer gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door sociale media-bedrijven.
De website maakt gebruik van Google Analytics maar dit is geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én tevens is uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flooreer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming
of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@flooreer.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Flooreer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Flooreer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@flooreer.com.

Contactgegevens
Flooreer
Thorbeckestraat 42
5301NG Zaltbommel
hallo@flooreer.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12-08-2019.